Advertisement

header ads

วิธีเลือกซื้อ Server ให้เหมาะกับองค์กรของคุณวิธีเลือกซื้อ Server ให้เหมาะกับองค์กร
          อย่างแรกเลย จําเป็นต้องประเมินก่อนว่าในหน่วยงานของท่านนั้นมีจำนวนบุคลากร หรือเครื่องลูกข่ายที จะต่อเข้ากับเครือง Server เท่าไร เนืองจากว่าปัจจุบันนี้ ผู้สร้าง Server นันจะแบ่งขนาดหรือรุ่นของ Server ตามปริมาณเครื่องลูกข่าย หรือ Client ทีจะต่อเชือมกับ Server ออกเป็น 4 รุ่น ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจขนาดเล็ก SME Level
คือเครื่อง Server ขนาดเล็กทีรองรับเครือง Client ตั้งแต่ 2 เครืองขึ้นไปถึงราวๆ 25 เครื่อง ซึ่งจะมีอีกทั้ง แบบวางพื้น Tower แล้วก็แบบนอนสําหรับเข้าตู้ Rack  ซึ่่งเดี๋ยวนี้ผู้สร้าง Server แบรนด์ต่างๆก็จะมีรุ่นดังต่อไปนี้

- HPE ได้แก่รุ่น Proliant ML30 Gen9 (Tower) / Proliant DL20 Gen9 (Rack) เป็นต้น
- DELL ได้แก่รุ่น PowerEdge T30 , T130 (Tower) / PowerEdge R220 , R230 (Rack) เป็นต้น
- Lenovo ได้แก่รุ่น Think Server TS150 (Tower) / System X3250 M6 (Rack) เป็นต้น


2. ธุรกิจขนาดกลาง (Middle Level)
เป็นเครือง Server ขนาดกลาง ทีรองรับเครือง Client ตั้งแต่ 25 เครื่องขึ้นไป ถึงประมาณ 100 เครื่อง ซึ่งจะมีทั้งยังแบบวางพื้น Tower แล้วก็แบบนอนสําหรับเข้าตู้ Rack ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้สร้าง Server แบรนด์ต่างๆก็จะมีรุ่น Middle Level ดังต่อไปนี

- HPE ได้แก่รุ่น Proliant ML110 Gen10 (Tower) / Proliant DL60 , DL80, Gen9 (Rack) เป็นต้น
- DELL ได้แก่รุ่น PowerEdge T330 , T430 (Tower) / PowerEdge R440 , R540 (Rack) เป็นต้น
- Lenovo ได้แก่รุ่น Think Server TS550 (Tower) / Think System SR530, SR550 (Rack) เป็นต้น3.ธุรกิจขนาดใหญ่ High Level
คือเครื่อง Server ขนาดใหญ่ ที่รองรับเครื่อง Client ตั้งแต่ 100 เครื่องขึ้นไป ซึ่งจะมีทั้งแบบตั้งพื้น Tower และแบบนอนสำหรับเข้าตู้ Rack ในกรณีที่องค์กรของท่านมีตู้ Rack สำหรับใส่อุปกรณ์ Server ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิต Server ยี่ห้อต่าง ๆ ก็จะมีรุ่น High Level ดังนี้

- HPE ได้แก่รุ่น Proliant ML350 Gen10 (Tower) / Proliant D3L60 , DL380 Gen10 (Rack) เป็นต้น
- DELL ได้แก่รุ่น PowerEdge T640 , (Tower) / PowerEdge R640 , R740 (Rack) เป็นต้น
- Lenovo ได้แก่รุ่น Think Server TS550 (Tower) / Think System SR630, SR650 (Rack) เป็นต้น4.ธุรกิจขนาดใหญ่ พิเศษ (Enterprise Level)
คือเครื่อง Server ขนาดใหญ่พิเศษ ที่รองรับเครื่อง Client ตั้งแต่ 100 เครื่องขึ้นไปถึงพันเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนอนสำหรับเข้าตู้ Rack ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิต Server ยี่ห้อต่าง ๆ ก็จะมีรุ่น Enterprise Level ดังนี้
- HPE ได้แก่รุ่น Proliant DL560 , DL580 Gen10 (Rack) เป็นต้น
- DELL ได้แก่รุ่น PowerEdge R940 (Rack) เป็นต้น
- Lenovo ได้แก่รุ่น Think Sytem SR850 (Rack) เป็นต้น

ขั้นต่อไปจะต้องดูว่าในองค์กรของท่านนั้นนำ Server ไปใช้ทำอะไร อาทิเช่น นำเอาไปทำ File Server
เพื่อใช้ Software Application ร่วมกัน หรือ นำไปใช้เป็น Mail Server สำหรับอีเมล์ในองค์กร
ตลอดจนนำไปทำเป็น Database Server สำหรับเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบ ERP ในองค์กร
หรือแชร์ไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้ Spec Server ที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันผู้ปลิต Server ยี่ห้อต่าง ๆ

ก็มักจะแบ่งรุ่นตามสเปคของจำนวน CPU ที่สามาถใส่ได้ในแต่ละรุ่นดังนี้

- รุ่นที่รองรับได้ 1 CPU อาทิเช่น HPE ML30/DL20 , DELL T30/R230 , Lenovo TS150/X3250
- รุ่นที่รองรับได้ 2 CPU อาทิเช่น HPE ML350/DL380 , DELL T640/R640 , Lenovo TS550/SR650
- รุ่นที่รองรับได้ 4 CPU อาทิเช่น HPE DL580 , DELL R940 , Lenovo SR580

และสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณขององค์กรของท่านว่ามีงบประมาณในการซื้อ Server และ Software ที่จะใช้เท่าใด เพื่อที่จะได้เลือกรุ่นของ Server ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นไหมครับว่าการเลือกซื้อ Server นั้นไมได้ยากอย่างที่คิด

อย่างแรกเลย จําเป็นต้องประเมินก่อนว่าในหน่วยงานของท่านนั้นมีจำนวนบุคลากร หรือเครื่องลูกข่ายที จะต่อเข้ากับเครือง Server เท่าไร เนืองจากว่าปัจจุบันนี้ ผู้สร้าง Server นันจะแบ่งขนาดหรือรุ่นของ Server ตามปริมาณเครื่องลูกข่าย หรือ Client ทีจะต่อเชือมกับ Server ออกเป็น 4 รุ่น ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจขนาดเล็ก SME Level เป็นเครือง Server ขนาดเล็กทีรองรับเครือง Client ตังแต่ 2 เครืองขึนไปถึงราวๆ 25 เครือง ซึงจะมีอีกทัง แบบวางพืน Tower แล้วก็แบบนอนสําหรับเข้าตู้ Rack  ซึ่งเดียวนี้ผู้สร้าง Server แบรนด์ต่างๆก็จะมีรุ่นดังต่อไปนี


- HPE ได้แก่รุ่น Proliant ML30 Gen9 (Tower) / Proliant DL20 Gen9 (Rack) เป็นต้น
- DELL ได้แก่รุ่น PowerEdge T30 , T130 (Tower) / PowerEdge R220 , R230 (Rack) เป็นต้น
- Lenovo ได้แก่รุ่น Think Server TS150 (Tower) / System X3250 M6 (Rack) เป็นต้น


2. ธุรกิจขนาดกลาง (Middle Level)
เป็นเครือง Server ขนาดกลาง ทีรองรับเครือง Client ตั้งแต่ 25 เครื่องขึ้นไป ถึงประมาณ 100 เครื่อง ซึ่งจะมีทั้งยังแบบวางพื้น Tower แล้วก็แบบนอนสําหรับเข้าตู้ Rack ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้สร้าง Server แบรนด์ต่างๆก็จะมีรุ่น Middle Level ดังต่อไปนี


- HPE ได้แก่รุ่น Proliant ML110 Gen10 (Tower) / Proliant DL60 , DL80, Gen9 (Rack) เป็นต้น
- DELL ได้แก่รุ่น PowerEdge T330 , T430 (Tower) / PowerEdge R440 , R540 (Rack) เป็นต้น
- Lenovo ได้แก่รุ่น Think Server TS550 (Tower) / Think System SR530, SR550 (Rack) เป็นต้น3.ธุรกิจขนาดใหญ่ High Level

คือเครื่อง Server ขนาดใหญ่ ที่รองรับเครื่อง Client ตั้งแต่ 100 เครื่องขึ้นไป ซึ่งจะมีทั้งแบบตั้งพื้น Tower และแบบนอนสำหรับเข้าตู้ Rack ในกรณีที่องค์กรของท่านมีตู้ Rack สำหรับใส่อุปกรณ์ Server ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิต Server ยี่ห้อต่าง ๆ ก็จะมีรุ่น High Level ดังนี้

- HPE ได้แก่รุ่น Proliant ML350 Gen10 (Tower) / Proliant D3L60 , DL380 Gen10 (Rack) เป็นต้น
- DELL ได้แก่รุ่น PowerEdge T640 , (Tower) / PowerEdge R640 , R740 (Rack) เป็นต้น
- Lenovo ได้แก่รุ่น Think Server TS550 (Tower) / Think System SR630, SR650 (Rack) เป็นต้น4.ธุรกิจขนาดใหญ่ พิเศษ (Enterprise Level)
คือเครื่อง Server ขนาดใหญ่พิเศษ ที่รองรับเครื่อง Client ตั้งแต่ 100 เครื่องขึ้นไปถึงพันเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนอนสำหรับเข้าตู้ Rack ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิต Server ยี่ห้อต่าง ๆ ก็จะมีรุ่น Enterprise Level ดังนี้

- HPE ได้แก่รุ่น Proliant DL560 , DL580 Gen10 (Rack) เป็นต้น
- DELL ได้แก่รุ่น PowerEdge R940 (Rack) เป็นต้น
- Lenovo ได้แก่รุ่น Think Sytem SR850 (Rack) เป็นต้น


ขั้นต่อไปจะต้องดูว่าในองค์กรของท่านนั้นนำ Server ไปใช้ทำอะไร อาทิเช่น นำเอาไปทำ File Server
เพื่อใช้ Software Application ร่วมกัน หรือ นำไปใช้เป็น Mail Server สำหรับอีเมล์ในองค์กร
ตลอดจนนำไปทำเป็น Database Server สำหรับเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบ ERP ในองค์กร
หรือแชร์ไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้ Spec Server ที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันผู้ปลิต Server ยี่ห้อต่าง ๆ

ก็มักจะแบ่งรุ่นตามสเปคของจำนวน CPU ที่สามาถใส่ได้ในแต่ละรุ่นดังนี้

- รุ่นที่รองรับได้ 1 CPU อาทิเช่น HPE ML30/DL20 , DELL T30/R230 , Lenovo TS150/X3250
- รุ่นที่รองรับได้ 2 CPU อาทิเช่น HPE ML350/DL380 , DELL T640/R640 , Lenovo TS550/SR650
- รุ่นที่รองรับได้ 4 CPU อาทิเช่น HPE DL580 , DELL R940 , Lenovo SR580

และสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณขององค์กรของท่านว่ามีงบประมาณในการซื้อ Server และ Software ที่จะใช้เท่าใด เพื่อที่จะได้เลือกรุ่นของ Server ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นไหมครับว่าการเลือกซื้อ Server นั้นไมได้ยากอย่างที่คิด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น